Reklamationshantering

Brister i fönstrets utförande eller leveransens omfattning, som konstaterats eller borde konstaterats när fönstret mottogs av köparen skall anmälas till Elitfönster AB inom en vecka efter mottagandet och innan fönstret monteras i byggnaden. Om brist eller skada kan antas uppkommit under transport och leverans kvitterats på fraktsedel skall anmälan dessutom ske till transportören. Brist i utförande och leveransomfattning enligt ovan eller skada från transport kan inte åberopas om angiven tidsram ej uppfylls. Konstateras brist eller skada senare efter mottagandet skall anmälan ske till Elitfönster AB inom skälig tid efter det att bristen eller skadan upptäcks av köparen eller kommit köparen till kännedom genom annan.

Ladda ned och följ anvisningarna i vår Reklamationshantering.

reklamationshantering pdf

Svenska

English