Nu finns en gyllene möjlighet för dig som vill uppgradera ditt hem och göra det mer energieffektivt!

För att minska sårbarheten för höga energipriser och bidra till ökad försörjningstrygghet har regeringen har den 15 juni 2023 beslutat att förordningen för bidrag för energieffektivisering i småhus kommer att träda i kraft den 3 juli 2023. Bidragets syfte är att främja energieffektivisering i småhus som värms upp med el eller gas.

Majoriteten, 70 procent, av villorna i Sverige är byggda mellan åren 1960 och 1980. Enligt Energimyndigheten har många av dessa hus värme baserad på el och/eller 2- glasfönster. Dessa hushåll har ofta en hög elförbrukning på grund av det stora värmeläckaget från 2-glasfönstren. Detta blev mycket kostsamt för husägare under vintern 2022/2023 på grund av de rekordhöga elpriserna. Därför har regeringen infört ett bidrag för energieffektivisering i småhus för att stödja dessa husägare och säkra elförsörjningen i Sverige.

Detta är anledningen till att en uppgradering till Hajoms fönster är en lönsam investering.

Så här kan du kvalificera dig för bidraget

Förordningen delar in bidragsberättigade åtgärder i två kategorier. Den första kategorin omfattar åtgärder som minskar småhusets behov av el eller gas, till exempel konvertering från el eller gas till värmepumpar, installation av vatten- eller luftburet värmesystem, eller anslutning till fjärrvärmenätet. Den andra kategorin handlar om förbättringsåtgärder i klimatskärmen.

Bidrag för klimatskärmsåtgärder ges endast till en ägare av ett småhus som har erhållit bidrag för värmesystemåtgärder för samma hus efter den 8 november 2022. Exempel på bidragsberättigade materialkostnader för klimatskärmsåtgärder inkluderar kostnader för extra isolering, vindisolering, byte till dörrar och fönster med bättre U-värde och andra material som är nödvändiga för att genomföra åtgärderna.

Så här kan du använda bidraget om du vill byta fönster

Om du bor i ett småhus som omfattas av bidraget och vill byta fönster, kan du få bidrag för 50 procent av materialkostnaden, upp till maximalt 30 000 kronor. Det är också möjligt att göra ROT-avdrag på installationskostnaden. Kom ihåg att du först måste utföra konvertering av värmesystemet och få bidrag för detta innan du kan få bidrag för att byta fönster och dörrar.

Så mycket bidrag kan du få

Bidrag kan ges med upp till 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, totalt dock högst 60 000 kronor per småhus, fördelat på högst 30 000 kronor för en konvertering och högst 30 000 kronor för klimatskärmsåtgärder. Bidrag under 10 000 betalas inte ut. Bidraget går att söka via Boverkets e-tjänst till och med år 2025, från och med den 3 juli 2023. Det går även söka retroaktivt för bidragsberättigade åtgärder som beställts tidigast den 8 november 2022. en som utför en bidragsberättigad åtgärd ska vara godkänd för F-skatt. Länsstyrelsen i det län som småhuset är beläget handlägger och beslutar ansökningarna. Bidraget ska gå att söka via en e-tjänst på Boverkets webbplats.

Läs mer om villkoren och hur du ansöker här .