Pålitliga produkter som håller

Hajom har länge erbjudit marknadens bästa konstruktion. Genom att förena och kombinera innovativa material med framtidens glas förser Hajom husägare med skjutdörrar, fönster och dörrar med marknadens bästa energiprestanda.

CE-märkning

Alla våra produkter är givetvis CE-märkta. Det innebär bland annat att de har en prestandadeklaration där produktens egenskaper redovisas enligt SS-EN 14351-1. En standard som ställer krav på hur egenskaper klassificeras och redovisas

ISO 9001 och 14001

Hajom är en del av Inwido, Europas största leverantör av fönster. Tillsammans bedriver vi ett systematiskt kvalitets- och miljöarbete och är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001:2004 och kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2015. I och med certifieringen har vi förbundit oss att öppna vårt miljöledningssystem och kvalitetledningssytem för återkommande revisioner. Vid revisionen granskas hela vårt arbete med miljö och kvalitet av en oberoende revisor.

Ladda ner ISO-dokument här (Republic har detta)
Hajompartiers prestanda
U-Värde från: 0,65 W/(M2·K)
Luftäthet: Klass 4 Enligt Ss-En 12207:2017
Regntäthet: Klass 9a, Ss-En 12208:2000
Säkerhet mot vindlast: Klass C3 Enligt Ss-En 12210:2016
Manövreringskrafter: Klass 1 Enligt Ss-En 13115:2001
Ljudvärde från: RwC = 38-42 Iso 717-1

U-värde

Fönster med lågt U-värde minskar husets uppvärmningsbehov och är en god investering för både ekonomin och miljön. Med vår energiräknare kan du räkna ut hur mycket du kan spara på att byta till energieffektiva fönster med lågt U-värde. Du hittar energiräknaren här. Minskad energiförbrukning är också en god investering för miljön. Enligt Världsnaturfonden står el och värme för en fjärdedel av jordens utsläpp av växthusgaser. Med vår miljövänliga tillverkning och våra energieffektiva fönster gör du med andra ord både miljön och klimatet en stor tjänst. 

U-värdet avser hela fönsterkonstruktionen – såsom glas, karm och i förekommande fall båge/dörrblad. Normalvärdet beräknas enligt SS-EN 10077-2 och anges för en standardstorlek. Värdet skiljer sig mellan olika storlekar, där större storlekar får ett lägre U-värde och mindre storlekar får ett högre U-värde än standardstorleken. 

Ljudvärde

För att folk ska kunna bo i storstäderna utan att fara illa håller bullerfrågan på att bli alltmer högprioriterad av byggbolagen. Den akustiska projekteringen går bland annat ut på att se till att byggnaden släpper igenom så lite oljud att livskvaliteten inomhus inte försämras. Boverkets byggregler, BBR, ställer ett generellt krav på att byggnaders ljudmiljö ska utformas så att boende och brukare skyddas effektivt mot buller. (Boverkets Handbok: Bullerskydd i bostäder och lokaler).

Ett fönsters ljudisolerande förmåga mäts i Rw, ett viktat medelvärde över ett brett frekvensband. Ju högre värde, desto bättre ljudisolering i fönstret. Hajoms fönster ligger i ett spann mellan 38-42.