Dina Hajomprodukter ska hålla

I största möjliga mån ser vi på Hajom till att hjälpa dig med reparation och råd när ett ovälkommet fel hälsar på. Garanti har du från den dagen dina produkter har levererats, undantaget isolerrutor där garantitiden räknas från det datum som är stämplat i isolerrutans list. Om produkten är avsedd för en entreprenad som ska slutbesiktigas eller avlämnas på annat sätt, räknas ansvarstiden och garantitiden från den dag då entreprenaden är godkänd.

Skjutdörrar, fönster och dörrar

Garantins omfattning

 • 10 års garanti mot rötskador i fönstrets virkesdelar 
 • 10 års garanti mot kondens mellan glasen i isolerrutor 
 • 10 års garanti på produktens funktion 
 • År 1-5 gäller full åtgärdsgaranti 
 • År 6-10 levererar vi ersättningsmaterial 
 • 2 års garanti på lås, beslagpaket och Yale Doorman 

För annan kulör än vit frånsäger sig Hajom Skjutdörrar AB allt ansvar för kulörens ljusbeständighet och för skador som kan uppstå genom ökad värmeabsorption. För produkter som levererats obehandlade frånsäger sig Hajom Skjutdörrar AB ansvar för rötskador, utfällningar, sprickbildningar och andra skador som kan uppkomma på obehandlade ytor. Glassprickor eller spontangranulering av härdade glas omfattas inte av garantin.  

Garantitid

Garantitid gäller från leveransdatum. För isolerrutor räknas tiden från det datum som är stämplat i isolerrutans varmkant.

Garantiåtagande

 • Garantin innebär att Hajom Skjutdörrar AB avhjälper sådant fel på produkten som omfattas av garantin enligt ovan. Felet kan avhjälpas genom reparation av befintlig produkt, genom utbyte av felaktig komponent i produkten eller genom utbyte av hela produkten. Hajom avgör om garantifel ska avhjälpas genom reparation eller utbyte. 
 • Hajom Skjutdörrar AB svarar för allt material och arbete tillhörande produkten som krävs för att åtgärda felet. 
 • Garantin omfattar inte kostnader för eventuella lyftanordningar eller byggnadsställningar som är nödvändiga för reparation eller utbyte av produkten. 
 • Hajom Skjutdörrar AB:s åtagande omfattar inte material- eller arbetskostnader för säkerställande av foder och övriga anslutningar runt produkten. 
 • Hajom Skjutdörrar AB ansvarar inte för fel som uppstått på grund av felaktig montering eller installation, bristande underhåll, felaktig skötsel, vanvård, onormalt brukande eller annat som kan hänföras till köparen eller slutkund. 

Fogskum

Användning av fogskum eller liknande vid montering kan medföra svårigheter att justera eller demontera produkter. Vid garantiåtagande på produkter som monteras med fogskum står kund för demonteringskostnader i de fall det krävs för det uppkomna felet.  

Garantiförutsättningar 

För att garantin ska gälla krävs: 

 • Att produkter levererats, lagrats, monterats enligt Hajom Skjutdörrar AB:s anvisningar och TMF:s skrift ”Fönster och ytterdörrar, projektering, montering, skötsel och underhåll”. 
 • Att produkten inte använts på ett onormalt sätt eller utsatts för yttre åverkan och har därmed skadats. 
 • Att produkten inte reparerats eller ändrats av annan än Hajom Skjutdörrar AB:s servicepersonal. 
 • Att på produkten fastsatt kontrollmärke (CE-märke) inte avlägsnats eller övermålats. 

Reklamation 

 • Reklamationer ska göras inom skälig tid efter det att felet observerats eller borde ha utretts. 
 • Vid mottagande av gods ska en mottagningskontroll göras och synlig fraktskada ska noteras på fraktsedel till chaufför samt omedelbart anmälas till inköpsställe för att vara godkänd. 
 • Reklamation ska styrkas med foto (helhetsbild och detaljbilder). Skador på produkterna som inte dokumenterats före montering accepteras inte som reklamation. 
 • I ett garantiärende ska anmälaren alltid vända sig till den man köpt produkten av. 

Övriga villkor

Betraktelseavstånd för bedömning av ytfinish är 3m. Samma metod används för aluminium, trä och glasytor. I övrigt gäller ABM 07, ett leveransavtal som är gemensamt utformat mellan Sveriges Byggindustrier (organ för de flesta byggnadsföretagen i Sverige), och Byggmaterialindustrierna (ett antal branschorganisationer samt tillverkare av olika byggnadsmaterial, däribland TMF, Trä och möbelföretagen).